Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6100-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736100
Katalogové èíslo 81267
Název dokumentu Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví
Anglický název Terminology of roads - Part 1: General terminology
Datum vydání 01.10.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.93 - Inženýrské stavby (názvosloví)
93.080.01 - Pozemní komunikace obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88241ČSN 73 6100-1 2008Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31184ČSN 73 6100 1983
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88246ČSN 73 6200 2011
Anotace

ČSN 73 6100-1 Tato norma byla vytvořena z důvodu velkého množství termínů pocházejících z převzatých evropských norem. Tato norma ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví je první částí souboru pěti norem. Obsahuje nejdůležitější termíny ze všech tematických celků, a tak podává ucelený přehled obecné terminologie v oblasti pozemních komunikací a lze ji považovat za přímou náhradu ČSN 73 6100:1983 (1965). Na výběru termínů a definic, které byly do této normy zařazeny, spolupracovali přední odborníci, reprezentující odborné sekce České silniční společnosti. Tito odborníci vybrali a seřadili termíny podle významové souvislosti do užších celků v rámci jednotlivých kapitol. Tato struktura vytváří přehlednější členění, než u předchozí nahrazované normy, ve které byly termíny uspořádány pouze jednostupňově do kapitol.