Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60079-29-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332320
Katalogové èíslo 81255
Název dokumentu Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů
Anglický název Explosive atmospheres - Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti 23.12.2019
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60079-29-12007
IEC 60079-29-12007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502390ČSN EN 60079-29-1 2008Z123.12.2019
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
61078ČSN EN 61779-5 2001
61079ČSN EN 61779-4 2001
61080ČSN EN 61779-3 2001
61081ČSN EN 61779-2 2001
61082ČSN EN 61779-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502389ČSN EN 60079-29-1 ed. 2 2017
Anotace

ČSN EN 60079-29-1 Norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkoušení a funkci a popisuje zkušební metody pro přenosná, přemístitelná a stabilní zařízení pro detekci a měření koncentrací hořlavých plynů nebo par ve vzduchu. Zařízení nebo jeho části jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v plynujících dolech s methanem. Norma je určena pro případy, kdy výrobce zařízení uvádí jakékoliv údaje, týkající se speciálních vlastností konstrukce nebo lepší funkce, která překračuje tyto minimální požadavky. Všechny tyto údaje musí být ověřeny a zkušební postupy mají být rozšířeny nebo doplněny, kde je to nutné tak, aby byly ověřeny výrobcem uváděné funkční vlastnosti. Při ověřování jednoho kritéria lepších funkčních vlastností nemusí ostatní funkční kritéria splňovat minimální požadavky uvedené v této normě, avšak tyto zhoršená funkční kritéria (potvrzená výrobcem v návodu pro instalaci) mají být rovněž ověřena (např. teplotní rozsah 0°C až 60°C; 0°C až 40°C s 10 % přesností a 40°C až 60°C s 15 % výrobcem deklarovanou přesností). Dodatečné zkoušky mají být odsouhlaseny mezi výrobcem a zkušebnou a uvedeny a popsány v protokolu o zkoušce. Norma platí pro zařízení na detekci hořlavých plynů, které zajišťují indikaci, výstražnou signalizaci a nebo jinou výstupní funkci, jejímž cílem je dát výstrahu možného nebezpečí výbuchu a v některých případech spuštění automatických nebo ručních ochranných opatření. Platí pro zařízení včetně zabudovaného odběrového systému zařízení s nasáváním, které je určeno pro komerční, průmyslové a nebytové bezpečnostní aplikace. Neplatí pro vnější odběrový (vzorkovací) systém nebo zařízení laboratorního nebo vědeckého typu nebo zařízení používané pouze pro řízení technologického procesu. Rovněž neplatí pro přístroje pro monitorování prostoru s otevřenou cestou. U přístrojů pro zjišťování přítomnosti více plynů, platí tato norma pouze pro detekci hořlavých plynů nebo par. Norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky ČSN EN 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky ČSN EN 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.