Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 687
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441384
Katalogové èíslo 81253
Název dokumentu Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Anglický název Solid mineral fuels - Coke - Determination of moisture in the general analysis test sample
Datum vydání 01.07.2008
Datum ukonèení platnosti 01.11.2011
Datum úèinnosti 01.08.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 6872004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
4069ČSN 44 1384-2 1978
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
89146ČSN ISO 687 2011
Anotace

ČSN ISO 687 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení vody v analytickém vzorku koksu pro obecný rozbor. Může se používat pro stanovení vody ve vysokopecním koksu, slévárenském koksu a v jiných vysokotep-lotních produktech karbonizace. Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor je nutné pro korekce výsledků určitých analytických stanovení, např. prchavé hořlaviny a vodíku, vlivu obsahu vody při stanovení a umožňuje přepočet všech výsledků na bezvodý stav.