Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6121
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736121
Katalogové èíslo 80748
Název dokumentu Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody
Anglický název Road building - Asphalt Pavement Courses - Construction and conformity assessment
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti 01.03.2019
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.10 - Stavba pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16393ČSN 73 6121 1994
16394ČSN 73 6122 1994
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506934ČSN 73 6121 2019
Anotace

ČSN 73 6121 Norma ČSN 73 6121 stanovuje požadavky na přípravu, provádění a kontrolu shody asfaltových hutněných vrstev. Navazuje na platné ČSN EN pro asfaltové směsi, materiály a výrobky, související s výstavbou asfaltových hutněných vrstev. Norma platí pro provádění hutněných asfaltových vrstev pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a jiných dopravních ploch), ochranných vrstev na mostech, letištních drah a ploch, skladovacích ploch; obecně všech asfaltových hutněných ploch zatěžovaných dopravou, pokládaných mechanizovaným způsobem, zejména finišery.