Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 22005
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 569612
Katalogové èíslo 80556
Název dokumentu Sledovatelnost v krmivovém a potravinovém řetězci - Obecné zásady a základní požadavky na návrh a uplatnění systému
Anglický název Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation
Datum vydání 01.02.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 67.040 - Potravinářské produkty obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 220052007
ISO 220052007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 22005 Sledovatelností potravin se rozumí schopnost sledovat průběžně pohyb krmiv nebo potravin určenými fázemi výroby, zpracování a distribuce. Systém sledovatelnosti je technický nástroj, který organizacím pomáhá být ve shodě se stanovenými cíly a pokud je nutné, je použitelný k určení historie nebo umístění produktu nebo jeho významných složek. Systém sledovatelnosti přispívá k nalezení příčiny neshody a v případě nutnosti přispívá ke schopnosti stáhnout produkty z trhu a/nebo od konečného zákazníka. Systém sledovatelnosti může zlepšit správné využití a spolehlivost informací, efektivitu a produktivitu organizace. Mezinárodní norma ČSN EN ISO 25000 předkládá zásady a stanovuje základní požadavky na návrh a uplatnění systému sledovatelnosti v krmivovém a potravinovém řetězci. Ten může být použit organizací působící v jakémkoliv stupni krmivového a potravinového řetězce.