Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 20988
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 835025
Katalogové èíslo 80380
Název dokumentu Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření
Anglický název Air quality - Guidelines for estimating measurement uncertainty
Datum vydání 01.02.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.040.01 - Kvalita ovzduší obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 209882007
ISO 209882007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 20988 Norma uvádí obecný návod a vhodné statistické postupy pro určení nejistoty měření kvality ovzduší včetně měření venkovního ovzduší, emisí stacionárních zdrojů, vnitřního ovzduší, pracovního ovzduší a meteorologie. Využívá základních doporučení pokynu Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) pro okrajové podmínky platné při měření kvality ovzduší, které zahrnují rychlé změny měřené veličiny v čase stejně jako výskyt vychýlení (strannosti) v souboru pozorování uskutečněných za podmínek zamýšleného použití metody měření kvality ovzduší. Tyto uvažované měřicí metody zahrnují metody s korekcí systematických vlivů opakovaným měřením referenčních materiálů, metody kalibrované souběžným měřením referenční metodou, metody bez korekce systematických vlivů vzhledem na jejich podstatu vylučující vznik vychýlení a metody bez korekce systematických vlivů pro dané použití záměrně uvažující vznik vychýlení. Experimentální výsledky určení nejistoty lze získat buď přímo provedením jediného měření nebo nepřímou metodou kombinace různých měřicích postupů. Norma umožňuje hodnocení náhodných vlivů působících kolísání nebo vychýlení (strannosti) v souboru pozorování pro účely určení nejistoty. Potřebné údaje lze shromáždit experimentálně porovnáním s referenčním materiálem nebo referenčním přístrojem nebo nezávislým měřením stejnou metodou. Při shromažďování experimentálních údajů pro určení nejistoty je důležité zabezpečit reprezentativnost výskytu kolísání nebo vychýlení při použití dané měřicí metody. Obecný návod a statistické postupy uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny technickým odborníkům v měření kvality ovzduší působícím např. v normalizaci, validaci nebo přípravě měřicích metod pro měření venkovního ovzduší, vnitřního ovzduší, emisí stacionárních zdrojů, pracovního ovzduší nebo v meteorologii. Tato mezinárodní norma neuvádí souhrnné informace o přípravě plánu a realizaci experimentálních měření pro určení nejistoty měření.