Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 301 893 V1.4.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 874604
Katalogové èíslo 80318
Název dokumentu Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Anglický název Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5 GHz high performance RLAN - Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Datum vydání 01.02.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.060.30 - Radioreléové a pevné družicové komunikační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 301 893 V1.4.12007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 301 893 V1.4.1 Tato norma platí pro zařízení vysokovýkonné RLAN 5 GHz, která se používají v bezdrátových lokálních sítích. Tyto sítě zajišťují datové komunikace s vysokou rychlostí mezi zařízeními připojenými k bezdrátové infrastruktuře. Tato norma rovněž platí pro ad-hoc výstavbu sítí, kde tato zařízení navzájem komunikují přímo, bez použití bezdrátové infrastruktury. Zařízení používají protokol přístupu k médiu navržený pro usnadnění sdílení spektra s ostatními zařízeními v bezdrátové síti. Zařízení vysokovýkonné RLAN 5 GHz zahrnutá v této normě se provozují podle rozhodnutí ECC (04)08 a rozhodnutí Komise 2005/513/EC. Zařízení jsou určena k provozu v kmitočtových rozsazích 5 150 MHz až 5 350 MHz a 5 470 MHz až 5 725 MHz.