Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.4.1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 875005
Katalogové èíslo 80315
Název dokumentu Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Anglický název Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Land mobile service - Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Datum vydání 01.02.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 33.060.20 - Přijímací a vysílací radiokomunikační zařízení
33.100.01 - Elektromagnetická kompatibilita obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ETSI EN 300 113-2 V1.4.12007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ETSI EN 300 113-2 V1.4.1 Tato norma zahrnuje technické požadavky na rádiové vysílače a přijímače používané ve stanicích v soukromé pohyblivé rádiové (PMR) službě. Platí pro používání v pozemní pohyblivé službě pracující na rádiových kmitočtech mezi 30 MHz a 1 GHz, s odstupy kanálů 12,5 kHz, 20 kHz a 25 kHz, určené pro hovor a/nebo data. Platí pro zařízení určená pro trvalý a/nebo přerušovaný přenos dat a/nebo digitálního hovoru. Zařízení obsahují vysílač a přidružený kodér a modulátor a/nebo přijímač a přidružený demodulátor a dekodér. Norma se vztahuje na základnové stanice, pohyblivé stanice a přenosné stanice opatřené vnějším nebo vnitřním, nebo alespoň prozatímním vnitřním anténním konektorem. Přenosná zařízení bez vnějšího nebo vnitřního vysokofrekvenčního konektoru a bez možnosti být vnitřním vysokofrekvenčním konektorem 50 opatřena nejsou v této normě zahrnuta. Tato norma je uvažována pro pokrytí článku 3.2 Směrnice R&TTE. Vedle tohoto dokumentu existují další evropské normy, které specifikují technické požadavky na zařízení v rozsahu platnosti této normy vzhledem k základním požadavkům podle ostatních částí článku 3 Směrnice R&TTE.