Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1998-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730036
Katalogové èíslo 80290
Název dokumentu Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Anglický název Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Datum vydání 01.03.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.120.25 - Antiseizmická ochrana a ochrana proti vibracím
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1998-42006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85368ČSN EN 1998-4 2008Z1
81752ČSN EN 1998-4 2008NA ed. A01.01.2012
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88745ČSN EN 1998-4 2008Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77451ČSN EN 1998-4 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1998-4 ČSN EN 1998-4:2007 přejímá evropskou normu EN 1998-4:2006 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí. Evropská norma EN 1998-4 se přejímá překladem. Součástí ČSN EN 1998-4 je národní příloha (NA), která určuje 10 národně stanovených parametrů (NSP) platných pro území České republiky. ČSN EN 1998-4 definuje návrhové seizmické zatížení, mezní stavy únosnosti, mezní stavy použitelnosti, základní požadavky a kritéria shody, metody výpočtu, ověření pevnosti, konstrukční zásady a seizmickou izolaci. Ustanovení normy ČSN EN 1998-4 jsou definována pro navrhování nových zásobníků, nádrží a potrubí, včetně jejich podpěrných konstrukcí a jejich základových konstrukcí. ČSN EN 1998-4 je v souladu s ustanoveními ČSN EN 1998-1:2006. V důsledku zvláštností konstrukčního systému přenášejícího seizmické zatížení na zásobníky, nádrže a potrubí ve srovnání s tímto systémem v budovách a jiných konstrukcích, nejsou všechny kapitoly ČSN EN 1998-4 obecně přímo vztažené ke stejným kapitolám ČSN EN 1998-1:2006. Na některá ustanovení jsou však zde přímé odvolávky.