Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1376
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441376
Katalogové èíslo 80087
Název dokumentu Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti
Anglický název Brown coals and lignites - Determination of moisture holding capacity
Datum vydání 01.12.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28194ČSN 44 1376 1987
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 44 1376 Tato norma předepisuje metodu pro stanovení maximální nasákavosti, která charakterizuje obsah vody v uhlí ve sloji. Stanovení nasákavosti se vztahuje pouze na hnědá uhlí a lignity v důsledku vyššího obsahu volné vody, jehož výpočtem se posuzuje náchylnost těchto uhlí k nalepování a namrzávání v dopravních prostředcích, zásobnících aj.