Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14843
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723064
Katalogové èíslo 79965
Název dokumentu Betonové prefabrikáty - Schodiště
Anglický název Precast concrete products - Stairs
Datum vydání 01.01.2008
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 148432007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14843 ČSN EN 14843 je harmonizovaná norma ze souboru norem pro betonové prefabrikáty. Pro společné požadavky, týkající se všech betonových prefabrikátů, jsou uvedeny odkazy na EN 13369, která dále odkazuje na odpovídající požadavky EN 206-1. ČSN EN 14843 určuje požadavky na materiály, výrobu, vlastnosti, požadavky na zkoušení a metody zkoušení prefabrikovaných betonových schodišť vyráběných vcelku a prefabrikovaných betonových prvků (např. jednotlivé stupně) používaných k vytvoření železobetonových a/nebo předpjatých schodišť. Norma uvádí terminologii, základní funkční kriteria, metody ověřování, tolerance, odpovídající fyzikální vlastnosti, speciální metody zkoušení a zvláštní hlediska dopravy, montáže a kotvení. Příloha ZA určuje podmínky pro značení CE a pro hodnocení shody výrobků s požadavky této normy.