Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15316-2-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060401
Katalogové èíslo 79798
Název dokumentu Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 2-1: Sdílení tepla pro vytápění
Anglický název Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-1: Space heating emission systems
Datum vydání 01.01.2008
Datum ukonèení platnosti 01.03.2010
Datum úèinnosti 01.02.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15316-2-12007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84927ČSN EN 15316-2-1 2010
Anotace