Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 4201
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734201
Katalogové èíslo 79567
Název dokumentu Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Anglický název Chimneys and connecting flue pipes - Design, construction and instalation of heatings appliances
Datum vydání 01.01.2008
Datum ukonèení platnosti 01.11.2010
Datum úèinnosti 01.02.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/08
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.40 - Komíny. Světlíky. Šachty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64970ČSN 73 4201 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86687ČSN 73 4201 2010
Anotace

ČSN 73 4201 Tato norma je přepracována s ohledem na evropské technické normy již zavedené do soustavy ČSN (a další připravované EN) v oblasti odvodu spalin kouřovodem a komínem do volného ovzduší. Sjednocuje názvosloví a třídění s ČSN EN 1443 a sjednocuje podmínky navrhování, provádění, kontroly, čištění a údržby spalinových cest s ČSN EN 12391-1. Doplňuje předchozí vydání normy o základní požadavky na přetlakové a společné komíny a stanovuje podmínky pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší.