Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14986
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389650
Katalogové èíslo 79566
Název dokumentu Konstrukce ventilátorů pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
Anglický název Design of fans working in potentially explosive atmospheres
Datum vydání 01.10.2007
Datum ukonèení platnosti 31.01.2020
Datum úèinnosti 01.11.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.120 - Ventilátory. Větráky. Klimatizační zařízení
29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 149862007
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502591ČSN EN 14986 2007Z131.01.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
502590ČSN EN 14986 ed. 2 2017
Anotace

ČSN EN 14986 Norma uvádí konstrukční požadavky pro ventilátory konstruované pro skupinu IIG (skupiny výbušnosti IIA, IIB a vodík) kategorie 1, 2 a 3 a skupinu IID kategorie 2 a 3, určené pro použití ve výbušných atmosférách. Norma neplatí pro ventilátory skupiny I (důlní ventilátory), chladící ventilátory nebo lopatková kola u točivých elektrických strojů, chladící ventilátory nebo lopatková kola u spalovacích motorů. Norma uvádí požadavky pro návrh, konstrukci, zkoušení a označování kompletních ventilátorových jednotek určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ve vzduchu obsahujícím plyny, páry, mlhy a/nebo prachy. Takováto atmosféra se může nacházet uvnitř (dopravované médium), vně nebo jak uvnitř tak i vně ventilátoru. Platí pro ventilátory, které pracují v rozsahu okolních atmosférických podmínek - absolutní tlak v rozsahu 0,8 bar až 1,1 bar, rozsah teplot od -20°C do +60°C, s maximálním obsahem kyslíku 21 % (objemově) a které zvyšují kinetickou energii o méně než 25 kJ/kg.