Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6102
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736102
Katalogové èíslo 79325
Název dokumentu Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
Anglický název Design of intersections on highways
Datum vydání 01.11.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.10 - Stavba pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88674ČSN 73 6102 2007Z1
90432ČSN 73 6102 2007Z2
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92653ČSN 73 6102 2007Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
17029ČSN 73 6102 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 6102 Tato norma platí pro projektování staveb a změn staveb křižovatek na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a křížení pozemních komunikací spolu s ČSN 73 6101 pro silnice a dálnice, spolu s ČSN 73 6110 pro místní komunikace a spolu s ČSN 73 6201 pro křížení pozemních komunikací. Hlavním cílem je vytváření bezpečnějších podmínek pro dopravu na pozemních komunikacích a uplatnění nových technických poznatků při projektování křižovatek a křížení na pozemních komunikacích. Pro sjezdy platí ustanovení ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Sjezdy lesních cest se navrhují podle ČSN 73 6108 a polních cest podle ČSN 73 6109.