Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 15534-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 649330
Katalogové èíslo 79225
Název dokumentu Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 2: Charakteristika WPC materiálů
Anglický název Wood-plastics composites (WPC) - Part 2: Characterisation of WPC materials
Datum vydání 01.12.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2008
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 79.060.01 - Desky na bázi dřeva obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 15534-22007
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace