Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 3-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389100
Katalogové èíslo 78938
Název dokumentu Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar
Anglický název Portable fire extinguishers - Part 8: Additional requirements to EN 3-7 for the construction, resistance to pressure and mechanical tests for extinguishers with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar
Datum vydání 01.07.2007
Datum ukonèení platnosti 01.01.2022
Datum úèinnosti 01.08.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.10 - Hašení požáru
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3-82006
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
80821ČSN EN 3-8 2007Opr.101.01.2022
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513388ČSN EN 3-8 2021
Anotace

ČSN EN 3-8 Tato evropská norma stanovuje pravidla pro navrhování, zkoušení typu, výrobu a kontrolu přenosných hasicích přístrojů s kovovými nádobami z hlediska rizik vyvolaných tlakem. Tato část normy platí pro přenosné hasicí přístroje, jejichž nejvyšší dovolený tlak PS je 30 bar, s náplní nevýbušných, nehořlavých, netoxických a neoxidačních kapalin. Platí rovněž pro kovové tlakové patrony o objemu menším než 0,12 litru a uvádí návod týkající se správné technické praxe v případě kovových tlakových patron o objemu 0,12 litru a 0,5 litru. Tato evropská norma neplatí pro hasicí přístroje CO2.