Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62310-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351810
Katalogové èíslo 78894
Název dokumentu Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Anglický název Static transfer systems (STS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Datum vydání 01.08.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
33.100.01 - Elektromagnetická kompatibilita obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62310-22007
IEC 62310-22006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62310-2 Tato norma platí pro volně stojící střídavé statické přepínací systémy (STS) určené k zajištění souvis-lé dodávky energie do zátěže ze dvou nebo několika nezávislých střídavých zdrojů ovládaným pře-pnutím s přerušením dodávky energie nebo bez něj. Tato norma zahrnuje požadavky na elektromag-netickou kompatibilitu, spínací prvky, jejich řízení a ochranné prvky, pokud jsou použity. Zahrnuje také informace pro celkovou integraci STS a jeho příslušenství do střídavé distribuční soustavy. Tato norma platí pro systémy do 1 000 V střídavých, které jsou určeny k použití v aplikacích jednofázo-vých, jednofázových na sdruženém napětí nebo trojfázových.