Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60204-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332200
Katalogové èíslo 78751
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti 14.09.2021
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60204-12006
IEC 60204-12005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
84540ČSN EN 60204-1 ed. 2 2007A114.09.2021
506757ČSN EN 60204-1 ed. 2 2007Z114.09.2021
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
87807ČSN EN 60204-1 ed. 2 2007Opr.114.09.2021
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57568ČSN EN 60204-1 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506756ČSN EN 60204-1 ed. 3 2019
Anotace

ČSN EN 60204-1 Tato část ČSN EN 60204 platí pro používání elektrických, elektronických a programovatelných elektronických zařízení a systémů u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem. V této části ČSN EN 60204 termín elektrický zahrnuje elektrické, elektronické a programovatelné elektronické předměty (tj. elektrické zařízení znamená elektrické, elektronické a programovatelné elektronické zařízení). Tato část ČSN EN 60204 platí pro elektrické zařízení nebo části elektrických zařízení, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V v případě střídavého proudu (AC) a 1 500 V v případě stejnosměrného proudu (DC) a se jmenovitými napájecími kmitočty nepřesahujícími 200 Hz. Zařízení, na které se vztahuje tato část ČSN EN 60204, začíná v místě připojení napájení k elektrickému zařízení stroje. Tato část ČSN EN 60204 nezahrnuje všechny požadavky (např. na ochranu, blokování nebo řízení), které jsou stanoveny jinými normami nebo předpisy kvůli ochraně osob před jinými než elektrickými nebezpečími. Každý typ stroje vyžaduje splnění specifických požadavků pro zajištění přiměřené bezpečnosti. ČSN EN 60204 - 1 je aplikační norma a není určena k tomu, aby omezovala nebo brzdila technický pokrok. ČSN EN 60204 - 1 zahrnuje výhradně elektrická zařízení strojů, jak jsou uvedena v názvosloví a v příloze C, ale není na ně omezena. Silové obvody, kde se používá elektrická energie přímo jako pracovní nástroj, jsou z této části ČSN EN 60204 vyloučeny. V kontextu této části ČSN EN 60204 se termín osoba vztahuje k jakémukoliv jednotlivci a zahrnuje takové osoby, které jsou určeny a vyškoleny uživatelem nebo jeho zástupcem (zástupci) pro používání a ošetřování příslušného stroje. 15.4.2007 Ing. František Valenta - ELVAM