Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 45020
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010101
Katalogové èíslo 78683
Název dokumentu Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník
Anglický název Standardization and related activities - General vocabulary
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.01 - Obecné pojmy. Terminologie. Normalizace. Dokumentace (názvosloví)
01.120 - Normalizace. Obecná pravidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 450202006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 45020 ČSN EN 45020:2007 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník obsahuje základní termíny a definice vztahující se k oblasti normalizace a hlavním činnostem, které s ní souvisí. Zahrnuje tyto tematické okruhy: normalizace, cíle normalizace, normativní dokumenty, orgány odpovědné za normy a předpisy, druhy norem, harmonizace norem, obsah normativních dokumentů, struktura normativních dokumentů, tvorba normativních dokumentů, zavádění normativních dokumentů, odkazy na normy v předpisech. Jsou v ní rovněž uvedeny terminologické ekvivalenty v jazyce anglickém, francouzském, německém, ruském, španělském, italském, holandském a švédském.