Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0580-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730580
Katalogové èíslo 78633
Název dokumentu Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
Anglický název Daylighting in buildings - Part 2: Daylighting in Residential Buildings
Datum vydání 01.06.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508160ČSN 73 0580-2 2007Z1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
96026ČSN 73 0580-2 2007Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32681ČSN 73 0580-2 1992
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0580-2 Tato norma stanovuje požadavky na osvětlení vnitřních prostorů obytných budov denním světlem. Cílem je vytvořit pro uživatele obytných budov zdravé prostředí z hlediska denního osvětlení, ušetřit provozní náklady za umělé osvětlení a co nejvíce využívat přirozeného denního světla, které je obnovitelným zdrojem. Norma stanoví základní kritéria a limity pro hodnocení denního světla v obytných budovách a stanoví ostatní podmínky pro užívání denního světla při návrhu a užívání obytných budov z hlediska denního osvětlení.