Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14889-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 723434
Katalogové èíslo 78508
Název dokumentu Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda
Anglický název Fibres for concrete - Part 2: Polymer fibres - Definitions, specifications and conformity
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14889-22006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14889-2 Tato Část 2 EN 14889 specifikuje požadavky na polymerová vlákna do betonu, malty a injektážní malty pro použití se statickou funkcí nebo bez statické funkce. POZNÁMKA - Použití vláken se statickou funkcí je tam, kde přidávání vláken je určeno ke zvýšení únosnosti betono-vého dílce. Tato norma platí pro vlákna určená k použití ve všech druzích betonu a malt včetně stříkaného betonu, betonu pro betonové podlahy a betonové prefabrikáty, monolitického betonu (in situ, v místě aplikace) a betonu pro opravy.