Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0821 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730821
Katalogové èíslo 78490
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
Anglický název Fire protection of buildings - Fire resistance of engineering structures
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.080 - Stavební konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5538ČSN 73 0821 1973
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0821 ed. 2 Tato norma stanoví hodnoty požární odolnosti některých stavebních konstrukcí, dále jejich klasifikační zatřídění a také hodnocení druhu konstrukčních částí (dílců a prvků). Normou je stanovena požární odolnost těch stavebních konstrukcí, na něž nelze použít Eurokódy a pro něž nejsou zpracovávány harmonizované EN. POZNÁMKA - Norma se vztahuje zejména na konstrukce, které se zhotovují přímo na stavbě nebo se vyskytují u dokončených staveb.