Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 45510-5-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 380210
Katalogové èíslo 78020
Název dokumentu Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-2: Plynové turbíny
Anglický název Guide for procurement of power station equipment - Part 5-2: Gas turbines
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.040 - Plynové a parní turbiny. Parní stroje
27.100 - Elektrárny obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 45510-5-21998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
54631ČSN EN 45510-5-2 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 45510-5-2 Tato norma poskytuje návod k sestavení technické specifikace pro pořizování plynových turbín, včetně plynových turbín pro paroplynové systémy a jejích příslušenství pro použití v elektrárnách. Tento pokyn pro pořizování neplatí pro zařízení k použití v zóně jaderného reaktoru v jaderných elektrárnách. Jiné možné aplikace takového zařízení nebyly při tvorbě tohoto pokynu uvažovány. Tento pokyn se týká plynových turbín s otevřeným oběhem používající normální systémy spalování, zpravidla s elektrickým výkonem větším než 20 MW a zahrnuje také uzavřený oběh, částečně uzavřený oběh a paroplynovou turbínu elektráren a výroben s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. V případě generátoru plynů s volným pístem nebo speciálních zdrojů tepla (například chemická výroba, jaderné reaktory, topeniště pro kotle s velmi vysokým přetlakem) se může tento pokyn použít jako výchozí materiál, ale bude třeba ho vhodně upravit. Tento pokyn se netýká plynových turbín pro pohon lodí a pro použití v pohonech letadel, lokomotiv, vojenských vozidel, silničních strojů a strojů na zemní práce, zemědělství a průmyslových typech traktorů a silničních vozidel. Tento pokyn pořizování plynových turbín byl vypracován pro používání se stávající mezinárodní normou ISO 3977. Nicméně má být proto považován za doplněk mezinárodní normy. Tento pokyn se vztahuje spíše k funkci zařízení než k jeho konstrukčnímu provedení. Z tohoto důvodu je návod pro specifikaci uveden spíše z hlediska výkonnosti, než aby byl specifikován podrobný popis zařízení, které má být dodáno.