Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-1-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731101
Katalogové èíslo 78018
Název dokumentu Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Anglický název Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti 01.12.2013
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.30 - Zděné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1996-1-12005
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
81129ČSN EN 1996-1-1 2007NA ed. A01.12.2011
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85908ČSN EN 1996-1-1 2007Opr.101.12.2013
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
6509ČSN 73 1101 1980
74967ČSN EN 1996-1-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94229ČSN EN 1996-1-1+A1 2013
Anotace

ČSN EN 1996-1-1 Část 1-1 Eurokódu 6 je obecným základem pro navrhování pozemních a inženýrských staveb z nevyztuženého a vyztuženého zdiva, do kterého jsou vloženy výztužné pruty pro dosažení potřebné tažnosti, únosnosti a použitelnosti zdiva. Pro předpjaté a sevřené zdivo jsou uvedeny zásady, nikoliv aplikační pravidla. Tato část neplatí pro zděné prvky o ploše příčného řezu menší než 0,04 m2. U druhů konstrukcí, jejichž navrhování není úplně pokryto Částí 1-1, při novém konstrukčním využití běžných materiálů, při užití nových materiálů nebo při působení zatížení nebo jiných vlivů, u nichž dosud chybí obvyklé zkušenosti, lze používat stejné zásady a aplikační pravidla jako v této normě, ale je možné je doplnit. Část 1-1 poskytuje podrobná pravidla, která jsou použitelná zejména pro běžné budovy. Použitelnost těchto pravidel může být omezena z praktických důvodů nebo pro nezbytné zjednodušení, jejich použití a meze tohoto použití jsou vysvětleny tam, kde je toho zapotřebí.