Detailní informace o produktu

Typ produktu Technická normalizační informace (TNI)
Označení zákl. dokumentu TNI 83 4799
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 834799
Katalogové číslo 78010
Název dokumentu Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Anglický název
Datum vydání 1.2.2007
Datum ukončení platnosti 1.7.2019
Datum účinnosti
Věstník vydání (měs/rok)
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

TNI 83 4799 Tato technické normalizační informace byla vydána s cílem poskytnou laboratořím pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší návod k prokazování způsobilosti, vypracování dokumentů nezbytných pro jejich akreditaci a ověření shody specifických alternativních postupů s normalizovanými metodami v ucelené podobě. Její obsah navazuje na ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a bude doplněn další navazující normou prEN 15259:2007 (Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Strategie měření, vypracování plánu měření, protokolu o měření a konstrukce měřicích stanovišť. Pro publikaci byla zvolena forma technické normalizační informace a její členění do tří oddílů , které odpovídají třem výchozím dokumentům v uvedeném pořadí: Stacionární zdroje emisí - Postup vnitrolaboratorní validace alternativní metody porovnáním s referenční metodou (identický s CEN/TS 14793) Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická měření emisí (návrh CEN/TS) Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Návod k vypracování standardních metod (návrh CEN/TS) První oddíl uvádí postup validace, která má prokázat, zda může být pro stanovení určitého analytu místo normované referenční metody (NRM) použito metody alternativní (AM). Poskytuje především statistické nástroje a různá měřítka pro hodnocení alternativní metody, což však nezprošťuje osoby odpovědné za její validaci povinnosti hodnocení technické a analytické způsobilosti této metody podle jiných měřítek. Druhý oddíl poskytuje návod k použití EN ISO/IEC 17025:2005 ve specifických podmínkách periodického měření emisí stacionárních zdrojů a vychází z návodu pro využití této evropské normy ve specifických podmínkách. Doplňuje EN ISO/IEC 17025:2005 objasněním některých ustanovení a uvedením podrobností. Nemění však žádné z ustanovení EN ISO/IEC 17025:2005 a laboratořím se připomíná potřeba splnění všech příslušných požadavků uvedených v EN ISO/IEC 17025:2005. Třetí oddíl uvádí návod, který má napomoci periodické revizi evropských norem a vypracování nových norem. Má zajistit, aby revidované normy a nové normy při jejich využití v rámci akreditace nebo mimo něj představovaly vhodné technické zázemí omezující významná nepochopení nebo významné rozdíly v interpretaci technických auditorů a zkušebních laboratoří; byly navzájem konzistentní co se týče definic a obecných hledisek s aby měly shodnou základní strukturu jednorázových měření emisí určenou prEN 15259; byly navzájem konzistentní z hlediska kombinovaných měření různých sledovaných složek ve stejném čase v rámci jednoho jednorázového měření a byly v souladu s CEN/TS (WI 264091) a prEN 15259. Tato technické normalizační informace je určena všem laboratořím a profesním organizacím, které se zabývají měřením emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Poznatky uvedené v této publikaci však mohou být využity i laboratořemi a profesními organizacemi, které se zabývají analýzou venkovního, vnitřního či pracovního ovzduší a analýzou plynů.