Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16000-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 835801
Katalogové èíslo 77748
Název dokumentu Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
Anglický název Indoor air - Part 2: Sampling strategy for formaldehyde
Datum vydání 01.02.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16000-22006
ISO 16000-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16000-2 Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. EN ISO 16000-2 má sloužit při přípravě plánu měření obsahu formaldehydu ve vnitřním ovzduší. V případě měření vnitřního ovzduší má pečlivá příprava plánu odběru vzorků a celého postupu měření zvláštní význam, protože výsledky měření mohou mít dalekosáhlé důsledky, například s ohledem na potřebu nápravných opatření nebo hodnocení účinnosti takových opatření. Norma uvádí přehled zdrojů formaldehydu a rovněž procesy a činnosti, které emitují formaldehyd do vnitřního ovzduší. Norma uvádí postupy měření a postupy odběru vzorků při krátkodobém monitoringu, dlouhodobém monitoringu a při orientačním měření. Norma je logickou spojnicí mezi EN ISO 16000-1 na jedné straně a normami EN ISO 16000-3 a 4 na straně druhé. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.