Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1996-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731101
Katalogové èíslo 77706
Název dokumentu Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
Anglický název Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Datum vydání 01.04.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.080.30 - Zděné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1996-22006
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
89263ČSN EN 1996-2 2007Z1
81021ČSN EN 1996-2 2007NA ed. A01.12.2011
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86812ČSN EN 1996-2 2007Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31154ČSN 73 2310 1987
75510ČSN EN 1996-2 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1996-2 Zaváděná norma ČSN EN 1996-2 je součástí souboru norem - částí Eurokódu 6 - pro zděné konstrukce. Stanovuje hlavní zásady pro volbu materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí. Norma v úvodní části uvádí termíny, názvosloví, značky a základní definice k pojednávané problematice, dále se podrobně zaobírá mikro- a makro- podmínkami prostředí, které podrobně klasifikuje. Stanoví požadavky na volbu všech komponentů zdiva - zdicích prvků, malt pro zdění a pomocných prvků , dále popisuje základní zásady a pravidla pro konstruování zdiva, podrobněji se věnuje problematice konstruování stavebních částí z lícového zdiva, popisuje postupy pro jeho provádění vč. možností současného či dodatečného spárování. Pozornost je věnována dilatačním spárám i povoleným odchylkám při provádění zdiva, odolnosti obvodových stěn proti vlhkosti a opatřením na všech úrovních jak zabránit provlhnutí zdiva ve stádiu výstavby i v hotové konstrukci. V neposlední řadě se věnuje pozornost problematice stanovení výšky pracovního záběru i úprav a oprav znečištěného zdiva. Zaváděná norma je členěna do tří základních kapitol, odpovídajících obsahem svému výše uvedenému názvu. Kromě toho obsahuje norma 3 normativní přílohy. První příloha A popisuje vizuálně základní případy vystavení zdiva provlhčení v částech staveb i v jejich konstrukčních detailech a uvádí tabelárně příklady pro expozici zdiva vůči mikroklimatickým vlivům, kterým je zdivo vystaveno v klasifikovaném prostředí. Příloha B stanoví přípustné specifikace pro zdicí prvky a malty pro zdění pro trvanlivé zdivo v závislosti na různých podmínkách prostředí, a konečně poslední příloha C stanoví pravidla pro výběr materiálu pro pomocné prvky pro zděné konstrukce a specifikuje jejich protikorozní ochranu potřebnou pro příslušné třídy působícího prostředí.