Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6425-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736425
Katalogové èíslo 77564
Název dokumentu Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek
Anglický název Bus, trolleybus and tramway lines halts
Datum vydání 01.05.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 03.220.01 - Doprava obecně
93.080.10 - Stavba pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18474ČSN 73 6425 1995
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 6425-1 V části 1 norma definuje podmínky umisťování zastávek autobusové, trolejbusové a tramvajové dopravy, jejich technické uspořádání, označení a vybavení. Dále jsou v ní charakterizovány podmínky provozu pěší a cyklistické dopravy v blízkosti zastávek a řešení zastávek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato norma bude obsahovat ještě samostatnou část 2: Přestupní uzly a stanoviště.