Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 06 3090
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 063090
Katalogové èíslo 77495
Název dokumentu Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
Anglický název Incineration plant for waste disposal and waste energy recovery
Datum vydání 01.03.2007
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/07
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.030 - Odpady
25.180.20 - Pece na tuhá, tekutá a plynná paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21745ČSN 06 3090 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 06 3090 Tato norma stanoví termíny a definice, týkající se zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů jež mají charakter průmyslových pecí. Stanoví třídění těchto zařízení v závislosti na různých hlediscích. Základem tohoto třídění je kritérium konstrukčního provedení reakčního (spalovacího) prostoru; dále pak technologická a provozní hlediska. Shrnuje rovněž základní konstrukční znaky těchto zařízení. Dále norma stanoví metodiku sestavení tepelných bilancí spalovacích pecí na zneškodňování a energetické využívání odpadů, včetně výpočtu jednotlivých bilančních položek příjmu a výdeje tepla i ukazatelů charakterizujících tepelnou práci a technologickou funkci těchto zařízení.