Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14040
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010940
Katalogové èíslo 77068
Název dokumentu Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
Anglický název Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework
Datum vydání 01.11.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.020.10 - Environmentální management
13.020.60 - Životní cyklus produktu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 140402006
ISO 140402006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53713ČSN EN ISO 14040 1998
57109ČSN EN ISO 14041 1999
61210ČSN EN ISO 14043 2001
61211ČSN EN ISO 14042 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 14040 ČSN EN ISO 14040 je druhým vydáním této normy, která spolu s ISO 14044:2006, ruší a nahrazuje ISO 14040:1997, ISO 14041:1999, ISO 14042:2000 a ISO 14043:2000, které byly po formální stránce revidovány. Norma stanovuje zásady a osnovu pro zpracování studií LCA - Posuzování životního cyklu. Zaměřuje se na environmentální aspekty a možné environmentální dopady (např. spotřebování zdroje a environmentální následky úniků) v průběhu života produktu, od získávání surovin přes výrobu, užívání, úpravu po skončení životnosti, recyklaci a odstraňování (tzn. od kolébky po hrob). Zahrnuje čtyři fáze posuzování životního cyklu: a) fázi stanovení cíle a rozsahu b) fázi inventarizační analýzy c) fázi posuzování dopadu d) interpretační fázi. Norma uznává dva typy studií. Studii posuzování životního cyklu (studii LCA) a studii inventarizace životního cyklu (studii LCI). Studie LCI se od studie LCA liší pouze tím, že nezahrnuje fázi posuzování dopadů. Tato mezinárodní norma není určena pro smluvní nebo regulativní účely nebo registraci a certifikaci.