Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 806-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755410
Katalogové èíslo 76802
Název dokumentu Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda
Anglický název Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 3: Pipe sizing - Simplified method
Datum vydání 01.10.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 806-32006
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
83290ČSN EN 806-3 2006Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 806-3 Norma navazuje na ČSN EN 806-1 a ČSN EN 806-2 pro vnitřní vodovody a uvádí zjednodušenou výpočtovou metodu dimenzování potrubí běžných instalací vnitřních vodovodů. Běžná instalace se v České republice předpokládá v: - rodinných domech; - bytových domech do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm, ze kterého jsou byty přímo přístupné; - administrativních budovách do pěti nadzemních podlaží s jedním schodištěm; - prodejnách, ve kterých se voda používá pouze k osobní hygieně zaměstnanců a úklidu a nepředpokládá se hromadné a nárazové používání zařizovacích předmětů; - multifunkčních budovách s byty, administrativními prostory a prodejnami, které splňují výše uvedená omezení. Instalace v jiných budovách se nazývají speciálními instalacemi a dimenzují se podle národní normy ČSN 75 5455. Potrubí protipožárních zařízení, např. požárních vodovodů, se dimenzuje podle ČSN 75 5455 a ČSN 73 0873. Rovněž podrobný výpočet vnitřních vodovodů ve výše uvedených budovách se provádí podle ČSN 75 5455. Potrubí vnitřního vodovodu vně budov a vodovodních přípojek se dimenzuje podle ČSN 75 5455. Do vydání ČSN 75 5455 platí ČSN 73 6655 z 1985-11-16. Norma tvoří třetí část evropské normy sestávající z těchto pěti částí: - Část 1: Všeobecně (zavedena v červenci 2002 v ČSN EN 806-1) ; - Část 2: Navrhování (zavedena v říjnu 2005 v ČSN EN 806-2) ; - Část 3: Dimenzování; - Část 4: Montáž (zatím pouze návrh, dosud nezavedena); - Část 5: Provoz a údržba (zatím pouze návrh, dosud nezavedena).