Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 5168
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 257705
Katalogové èíslo 76619
Název dokumentu Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot
Anglický název Measurement of fluid flow - Procedures for the evaluation of uncertainties
Datum vydání 01.10.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.120.10 - Průtok v uzavřených profilech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 51682005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 5168 Tato mezinárodní norma informuje o obecných principech a popisuje postupy pro vyhodnocení nejistoty průtoku nebo množství tekutiny. Iterační postup výpočtu nejistoty je uveden v příloze A.