Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 10042
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050111
Katalogové èíslo 76511
Název dokumentu Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů jakosti
Anglický název Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections
Datum vydání 01.08.2006
Datum ukonèení platnosti 01.02.2019
Datum úèinnosti 01.09.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.40 - Svarové spoje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 100422005
EN ISO 10042/AC2006
ISO 100422005
ISO 10042/Cor.12006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20806ČSN EN 30042 1997
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505918ČSN EN ISO 10042 2019
Anotace

ČSN EN ISO 10042 Tato mezinárodní norma určuje stupně jakosti podle vad svarových spojů zhotovených obloukovým svařováním hliníku a jeho slitin. Platí pro tloušťky materiálu větší než 0,5 mm. Zahrnuje tupé plně provařené svary a veškeré koutové svary. Zásady této mezinárodní normy je možno použít také na částečně provařené tupé svary. Norma uvádí tři stupně jakosti, označené B,C a D, aby bylo možné použití pro širokou řadu svařovaných konstrukcí. Stupeň jakosti B odpovídá nejvyššímu požadavku na jakost zhotoveného svaru. Stupně jakosti se vztahují na jakost výroby a ne na vhodnost použití vyrobeného produktu. Tato mezinárodní norma se používá pro: - všechny druhy svarů, např. tupé svary, koutové svary a spoje odboček; - následující metody svařování a jejich definované varianty v souladu s ISO 4063: - 131 obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG svařování); - 141 obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (WIG, TIG svařování); - 15 plazmové svařování; - ruční, mechanizované a automatické svařování; - všechny polohy svařování. Metalurgická hlediska, například velikost zrna, tvrdost, nejsou v této mezinárodní normě zahrnuta.