Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 06 0310
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060310
Katalogové èíslo 76295
Název dokumentu Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
Anglický název Heating systems in buildings - Design and installation
Datum vydání 01.09.2006
Datum ukonèení platnosti 01.09.2014
Datum úèinnosti 01.10.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
50966ČSN 06 0310 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95777ČSN 06 0310 2014
Anotace

ČSN 06 0310 Norma platí pro projektování a montáž tepelných soustav, které používají jako teplonosnou látku vodu, vodní roztoky nebo vodní páru. Norma byla upravena tak, aby vyhovovala novým pojmům, definicím a požadavkům vyplývajících z ev-ropských směrnic, českých předpisů a norem ČSN EN. Uvádí se tepelné soustavy v budovách, jejich rozdělení a volba, technické požadavky na otopné soustavy a zařízení tepelných soustav, značení zaří-zení, navrhování tepelných izolací. Jsou formulovány základní požadavky na navrhování kotlů a dalších zařízení pro výrobu tepla, výměníky, redukční zařízení, regulaci a měření, čerpadla, spotřebiče tepla, potrubí a armatury, projektovou dokumentaci. Požadavky umožňují optimální návrh a technicky i hospo-dárně správné provedení montáže zařízení. Její užití vytváří podmínky pro hospodárný a bezpečný pro-voz zařízení. Touto normou se nahrazuje ČSN 06 0310 z ledna 1998. Norma je určena především projektantům tepelných soustav a jejich zařízení, výrobcům, pracovníkům montáže, přejímacím odborníkům a vlastníkům a osobám, které zpracovávají návody.