Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14394
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075307
Katalogové èíslo 76261
Název dokumentu Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, s jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší provozní teplotou 110 °C
Anglický název Heating boilers - Heating boilers with forced draught burners - Nominal heat output not exceeding 10 MW and maximum operating temperature of 110 °C
Datum vydání 01.07.2006
Datum ukonèení platnosti 01.06.2009
Datum úèinnosti 01.08.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143942005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83274ČSN EN 14394+A1 2009
Anotace

ČSN EN 14394 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci, bezpečnost a hospodárné využívání energie a metody zkoušení pro kotle pro ústřední vytápění na kapalná paliva (standardní a nízkoteplotní kotle) o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 10 MW, které jsou vyrobeny z oceli a z litiny a jsou vybaveny hořáky, které jsou v souladu s příslušnými normami (pro rozprašovací hořáky viz EN 267). Kotle jsou v souladu s pokyny výrobce kotle provozovány s podtlakem ve spalovací komoře (kotle s přirozeným tahem) nebo s přetlakem ve spalovací komoře (přetlakové kotle).