Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 9300
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 257713
Katalogové èíslo 75707
Název dokumentu Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
Anglický název Measurement of gas flow by means of critical flow Venturi nozzles
Datum vydání 01.05.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 17.120.10 - Průtok v uzavřených profilech
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 93002005
ISO 93002005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74788ČSN EN ISO 9300 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 9300 Tato norma specifikuje geometrii a způsob použití (zabudování do soustavy a provozní podmínky) Venturiho dýz s kritickým prouděním, užívaných ke stanovení hmotnostního průtoku plynu proudícího soustavou. Poskytuje rovněž informaci potřebnou k výpočtu průtoku a s ním spojené nejistoty.