Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14475
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731045
Katalogové èíslo 75602
Název dokumentu Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce
Anglický název Execution of special geotechnical works - Reinforced fill
Datum vydání 01.05.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 144752006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14475 Tato evropská norma stanovuje základní zásady pro výstavbu vyztužených zemních konstrukcí. Tato evropská norma zahrnuje inženýrské násypy, které jsou vyztužené horizontálními nebo subhorizontálními výztužemi umístěnými mezi vrstvy zeminy při stavbě. Tato evropská norma platí pro vyztužené zemní konstrukce, jako jsou (obrázek 1): - opěrné zemní konstrukce (svislé, ukloněné nebo šikmé stěny, mostní opěry, sila) s lícovým opevněním, které zadržuje sypaninu mezi jednotlivými vyztuženými vrstvami; - vyztužené strmé svahy se zabudovaným lícovým opevněním při stavbě nebo dodatečně nebo s obalením vrstev, vyztužené mírné svahy bez lícového opevnění, ale pokryté některou formou protierozní ochrany bez lícového opevnění, rekonstrukce sesutých svahů; - násypy s vyztuženou bází nebo podložím a násypy s vyztuženou korunou proti mrazovým zdvihům. Zásady pro provádění jiných speciálních geotechnických prací jako hřebíkování zemin, vrtané piloty, ražené piloty, mikropiloty, štětové stěny, podzemní stěny, injektování nebo trysková injektáž jsou obsahem jiných EN. Vyztužování konstrukcí vozovek není v této normě zahrnuto.