Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CEN/TR 12566-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756404
Katalogové èíslo 75549
Název dokumentu Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy
Anglický název Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 2: Soil infiltration systems
Datum vydání 01.06.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TR 12566-22005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CEN/TR 12566-2 Tato norma doporučuje požadavky pro zemní infiltrační systémy (infiltrací (vsakováním) do horninového prostředí), které lze použít společně se systémy malých čistíren odpadních vod do 50 EO podle souboru norem ČSN EN 12566 v místech, pro které dosud neexistují legislativní podmínky pro použití zemních infiltračních systémů.