Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14339
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389511
Katalogové èíslo 75297
Název dokumentu Podzemní požární hydranty
Anglický název Underground fire hydrants
Datum vydání 01.02.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.10 - Hašení požáru
93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143392005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14339 Účelem instalace požárního hydrantu je zajistit připojení (tj. hydrant) k hlavnímu vodovodnímu řadu, k němuž hasič může připojit požární příslušenství. Podzemní požární hydranty sestávají z jedné nebo více armatur a výstupních přípojek; hydranty jsou instalovány v podzemní komoře (prostoru) s poklopem a jsou v první řadě určeny pro dodávání vody pro hašení požárů; mohou být také používány ve vodním hospodářství (jak je defi-nováno v 3.3). Tento dokument je ve shodě se všeobecnými požadavky, které již stanovila CEN/TC 164 pro oblast zásobo-vání vodou. S ohledem na jakost vody určené pro lidskou spotřebu, která může být ovlivněna výrobkem podle této normy: 1) tato evropská norma neobsahuje žádné údaje o tom, zda může být výrobek používán bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo v zemích EFTA; 2) má se vzít v úvahu, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, platí existující platné ná-rodní předpisy týkající se používání a/nebo charakteristik tohoto výrobku.