Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14384
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389512
Katalogové èíslo 75296
Název dokumentu Nadzemní požární hydranty
Anglický název Pillar fire hydrants
Datum vydání 01.02.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.10 - Hašení požáru
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143842005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14384 Účelem instalace požárního hydrantu je zajistit připojení (tj. hydrant) k hlavnímu vodovodnímu řadu, k němuž hasič může připojit prostředky pro hasiče. Nadzemní požární hydranty sloupového typu sestávají z jedné nebo více armatur a výstupních přípojek; hydrant vystupuje zpod úrovně terénu, je v první řadě určen pro dodávání vody pro hašení požárů a může být také používán ve vodním hospodářství (jak je definováno v 3.3). Tato evropská norma je ve shodě se všeobecnými požadavky, které již stanovila CEN/TC 164 pro oblast zásobování vodou. S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této evropské normy na jakost vody určené pro lidskou spotřebu: 1) tato evropská norma neobsahuje žádné údaje o tom, zda může být výrobek používán bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo v zemích EFTA; 2) má se vzít v úvahu, že do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria, platí existující platné národní předpisy týkající se používání a/nebo charakteristik tohoto výrobku..