Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 0124
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330124
Katalogové èíslo 75250
Název dokumentu Normalizace a liberalizace energetického trhu
Anglický název Standardization and the liberalization of the energy market
Datum vydání 01.04.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.010 - Technika energie a přenosu tepla obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TR 504032002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 0124 Tato norma uvádí souvislosti mezi právními předpisy EU na úseku trhu a elektrickou energií a iniciativami v mezinárodních normalizačních organizacích IEC, ISO a CENELEC. Zabývá se také situací v USA a Kanadě. Norma vytyčuje úkoly pro jednotlivé technické komise.