Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0835
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730835
Katalogové èíslo 75181
Název dokumentu Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Anglický název Fire protection of buildings - Buildings for sanitary maters and social care
Datum vydání 01.04.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.040.10 - Stavby občanského vybavení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92253ČSN 73 0835 2006Z1
509108ČSN 73 0835 2006Z2
510830ČSN 73 0835 2006Z3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19651ČSN 73 0835 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 0835 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových budov a prostorů, určených k poskytování zdravotní nebo sociální péče1), pro projektování změn staveb stávajících budov a prostorů zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče a pro projektování změn staveb, jimiž se upravují objekty a prostory jiného účelu na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Norma stanoví specifické požadavky požární bezpečnosti na objekty a prostory zdravotnických zařízení nebo zařízení sociální péče v návaznosti na ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810, které platí i pro uvedené objekty a prostory, pokud nejsou zpřesněny či nahrazeny specifickými požadavky v této normě. Tato norma neplatí pro provozy ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče, které přímo nesouvisí s poskytováním zdravotnické nebo sociální péče (např. pro složky správní, hospodářsko provozní, sklady, garáže). Pro lůžkovou část lázeňských léčeben, ozdravoven, sanatorií a stacionářů platí ČSN 73 0833, pokud v těchto zařízeních nejsou pacienti neschopní samostatného pohybu (viz přílohu A).