Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 56 0609
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 560609
Katalogové èíslo 75155
Název dokumentu Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové (E 260), octanu draselném (E 261), dioctanu sodném (E 262) a octanu vápenatém (E 263)
Anglický název Method of analysis for determination of formic acid, formates and other oxidizable impurities in acetic acid (E 260), potassium acetate (E 261), sodium diacetate (E 262) and calcium acetate (E 263)
Datum vydání 01.03.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 67.050 - Obecné metody zkoušení a analýzy potravinářských produktů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 56 0609 Norma specifikuje postup stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové, octanu draselném, dioctanu sodném a octanu vápenatém založený na jodometrické titraci po oxidaci manganistanem draselným.