Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 56 0611
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 560611
Katalogové èíslo 75140
Název dokumentu Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250)
Anglický název Method of analysis for determination of the loss of mass on drying of sodium nitrite (E 250)
Datum vydání 01.03.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 67.050 - Obecné metody zkoušení a analýzy potravinářských produktů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 56 0611 Norma specifikuje postup stanovení úbytku hmotnosti dusitanu sodného po sušení při 103 °C za atmosférického tlaku.