Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 0601
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730601
Katalogové èíslo 74983
Název dokumentu Ochrana staveb proti radonu z podloží
Anglický název Protection of buildings against radon from the soil
Datum vydání 01.02.2006
Datum ukonèení platnosti 01.10.2019
Datum úèinnosti 01.03.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.280 - Radiační ochrana
91.120.99 - Ostatní normy týkající se ochrany budov a v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
59820ČSN 73 0601 2000
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508311ČSN 73 0601 2019
Anotace

ČSN 73 0601 Tato norma uvádí doporučený optimalizovaný postup navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží na základě směrných hodnot pro objemovou aktivitu radonu uvedených ve zvláštním předpisu. Norma neplatí pro ochranu staveb proti radonu, který se uvolňuje ze stavebních materiálů a z vody dodávané do staveb.