Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 83 9061
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 839061
Katalogové èíslo 74979
Název dokumentu Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
Anglický název Vegetation technology in landscaping - Protection of trees, plantations and vegetation areas during construction work
Datum vydání 01.02.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 65.020.40 - Krajinářství a lesnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
DIN 189202002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21844ČSN DIN 18920 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 83 9061 Norma je identická s DIN 18920, vydání 2002-08. Nahrazuje ČSN DIN 18920 z června 1997. Platí pro plánování a provádění stavebních prací v sídlech a volné krajině. Slouží k ochraně a zachování stávajících jednotlivých stromů a porostů rostlin tvořených např. stromy, keři, travami a bylinami. Rozděluje příčiny poškození vegetace, stanovuje ochranná opatření před různými druhy poškození a popisuje postupy jejich praktického provádění. Stanoví a upravuje zkoušky.