Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 14662-5
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 835772
Katalogové číslo 74919
Název dokumentu Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií
Anglický název Ambient air quality - Standard method for measurement of benzene concentrations - Part 5: Diffusive sampling followed by solvent desorption and gas chromatography
Datum vydání 1.1.2006
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.2.2006
Věstník vydání (měs/rok) 1/06
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.20 - Venkovní ovzduší
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 14662-52005
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14662-5 Norma podává obecný návod pro odběr vzorků a analýzu benzenu v ovzduší difúzním vzorkováním, desorpcí rozpouštědlem a kapilární plynovou chromatografií. Odpovídá obecné metodice určené jako základ referenční metody stanovení benzenu ve venkovním ovzduší Evropské unie pro účely porovnání výsledků měření s určenými ročními limitními hodnotami. Uvedené metody lze použít ke stanovení benzenu ve venkovním ovzduší v rozmezí 0,5 µg/m3 až 50 µg/m3 ve vzorku vzduchu odebraném zpravidla v období několika dnů až týdnů. Pro odběr vzorků benzenu je doporučena řada zařízení, z nichž každé se vyznačuje různým rozsahem použití zvláště s ohledem na optimální dobu expozice. Horní mez uvedeného rozsahu stanovitelnosti je dána sorpční kapacitou aktivního uhlí, a v důsledku ředění analyzovaného roztoku lineárním dynamickým rozsahem kolony plynového chromatografu a detektoru nebo charakteristikou děliče vzorku použitého analytického zařízení. Dolní mez uvedeného rozsahu stanovitelnosti závisí na úrovni šumu detektoru a na hodnotě slepého pokusu pro benzen nebo vlivu rušivých složek uvolňovaných ze sorbentu. Kromě aktivního uhlíku lze použít i jiných sorbentů za předpokladu, že se prokáže shoda charakteristik použitých postupů. Kromě sirouhlíku lze použít i jiných rozpouštědel za předpokladu, že se prokáže shoda charakteristik použitých postupů. Zařízení pro difúzní odběr vzorku se po měřený časový interval vystaví působení ovzduší. Páry benzenu migrují trubicí vlivem difúze a jsou zachycovány sorbentem. Zachycené páry se desorbují rozpouštědlem, zpravidla sirouhlíkem, a roztok se analyzuje v plynovém chromatografu vybaveného kapilární kolonou a plamenovým ionizačním detektorem, hmotově-spektrometrickým detektorem nebo jiným vhodným detektorem. Kalibrace analytického systému se provádí nástřikem par do difúzního vzorkovacího zařízení nebo nástřikem známého množství benzenu v sirouhlíku Obsáhlá přílohová část uvádí výrobce difúzních vzorkovacích zařízení par organických sloučenin na bázi aktivního uhlí, informace o dvou typech vzorkovacích zařízení typu, hodnocení charakteristik a zdrojů nejistoty a popisuje jednotlivé charakteristiky a měřítka výkonu. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.