Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6110
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736110
Katalogové èíslo 74506
Název dokumentu Projektování místních komunikací
Anglický název Design of urban roads
Datum vydání 01.01.2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2006
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 93.080.10 - Stavba pozemních komunikací
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85035ČSN 73 6110 2006Z1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
90032ČSN 73 6110 2006Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31188ČSN 73 6110 1986
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 6110 Tato norma popisuje zásady a principy projektování místních komunikací a platí pro projektování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Platí pro novostavby i přestavby, v zastavěném i nezastavěném území obcí a platí také pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území obcí, včetně zastavitelných ploch a územních rezerv vymezených v územních plánech.