Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12285-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 698235
Katalogové èíslo 74398
Název dokumentu Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu
Anglický název Workshop fabricated steel tanks - Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids
Datum vydání 01.11.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.020.10 - Stabilní nádoby a nádrže
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Nádrže,konstrukce,kontrola,materiál,označování,rozměry,svařování,výroba,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12285-22005
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12285-2 Tento dokument (EN 12285-2:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 221 "Dílensky vyráběné kovové nádrže a příslušenství pro uskladňovací nádrže a benzinové čerpací stanice" jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky a Směrnice Stavební výrobky (CPD)1). Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu. Tento dokument je součástí souboru norem týkajících se dílensky vyráběných nádrží a příslušenství pro uskladňovací nádrže a pro benzinové čerpací stanice. Tento dokument specifikuje požadavky pro kovové dílensky vyráběné válcové ocelové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování vodu znečišťujících kapalin (jak hořlavých tak i nehořlavých) s následujícím omezením: - jmenovitý průměr od 800 mm do 3 000 mm; - do maximální celkové délky rovnající se šestinásobku jmenovitého průměru; - pro kapaliny s maximální hustotou do 1,9 kg.l-1; - s provozním tlakem (PO) maximálně 1,5 bar (abs.); - při použití nádrží s dvojitou stěnou vybavené vakuovým systémem zjišťování netěsností nesmí kinetická viskozita skladovaného média překročit 5.10-3 m2.s-1. Tento dokument je použitelný pro běžné teploty okolí (- 20 °C do + 50 °C). Pokud jsou teploty mimo tento rozsah, je třeba vzít v úvahu doplňující požadavky. Tento dokument není použitelný pro skladování kapalin majících nebezpečné třídy zboží uvedené v tabulce 1 vzhledem k předpokládanému zvláštnímu nebezpečí. Tento dokument nepokrývá instalování nádrží, které může podléhat místním předpisům včetně kontroly znečišťování.